Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az LCCI Magyarországi Nyelvvizsgaközpont (GB Resources Kft) nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezeléséről

Jogszabályi háttér

Az LCCI Magyarországi Nyelvvizsgaközpont (továbbiakban Vizsgaközpont) nyelvvizsgáztatás-szolgáltatást nyújt a jelentkezők számára. A Vizsgaközpont teljes joggal működteti az LCCI vizsgarendszert Magyarországon.

A nyelvvizsga letételének részletes feltételeit az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga- bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.), valamint a Nyelvvizsgaközpont – Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (továbbiakban OH NYAK) által akkreditált – vizsgaszabályzata határozza meg.

A Vizsgaközpont az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § alapján a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezeléseinek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelők és adatfeldolgozók

Vizsgaközpont, vizsgahelyek és vizsgáztatók/ értékelők, valamint az OH-NYAK

A nyelvvizsgáztatással kapcsolatos személyes adatok adatkezelője a Vizsgaközpont. A Vizsgaközpont nyelvvizsgáztatásra jogosító akkreditációs azonosítója: AK-XXV/1/2004. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73300/2014.

A nyelvvizsga tényleges lebonyolítása a Vizsgaközpontban vagy a Vizsgaközponttal szerződéses viszonyban álló Vizsgahelyeken történik, amelyek adatfeldolgozóként működnek közre. Az adatfeldolgozók aktuális listája az LCCI Vizsgaközpont akkreditált vizsgahelyei OH-NYAK honlapon található.

Az értékelők/vizsgáztatók, mint adatfeldolgozók működnek közre.

Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek. A Vizsgahelyek kizárólag a náluk vizsgázó érintettek személyes adataihoz, az értékelők kizárólag az általuk értékelt dolgozatokhoz férnek hozzá, és csak azon adatokhoz, amelyek a feladataik ellátásához szükségesek. Az adatokat kötelesek bizalmasan – az adatkezelő által adott utasításoknak megfelelően – kezelni.

A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésének feltételei

A nyelvvizsgára történő jelentkezés papiralapú vagy online jelentkezési űrlap kitöltésével történik, amelynek keretében a leendő vizsgázó megadja az alábbi adatokat:

 • Az azonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jele és oktatási azonosítója), mely adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása, valamint a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése;
 • A választott nyelvvizsgával kapcsolatos adatokat (vizsganyelv, vizsgahely, vizsgaszint, vizsga típusa, dátuma), amely adatok kezelésének célja a nyelvvizsga lebonyolításának biztosítása; valamint a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga- anyakönyv kitöltése;
 • A levelezési címét, e-mail címét és telefonszámát a hivatalos iratok kézbesítése valamint a vizsga lebonyolításához szükséges – gyakran gyors kapcsolatfelvételt igénylő – kapcsolattartás céljából;
 • A nemét, mely adat az Oktatási Hivatal felé történő kötelező (statisztikai célú) adatszolgáltatást célozza.
 • a vizsgafolyamathoz szükséges egyéb adatokat (az összeférhetetlenség biztosításához szükséges oktatói nevek, számlával kapcsolatos adatok, különleges elbírálás jelzése), amelyek célja az összeférhetetlenségi előírás teljesítésén túl a vizsgafolyamat adott lépéseinek a vizsgázó számára megfelelő módon történő biztosítása; – ezen adatok megadásának hiányában a vizsgajelentkezés érvényes.

Ezen adatokat a Vizsgaközpont és az Angliai Központ védett ügyviteli rendszerében tárolja. A nyelvvizsga-anyakönyv kiállításához szükséges adatok – jogi kötelezettség teljesítése érdekében – az OH NYAK védett ügyviteli rendszerébe is bekerülnek.

A vizsgafolyamat során keletkezett személyes adatok kezelésének feltételei

 • A szóbeli vizsgáról, amennyiben a vizsgázó a jelentkezéskor beleegyezik, hangfelvétel készül. A hangfelvétel készítésének célja, hogy a vizsgázó teljesítményét értékeljék, valamint szükség esetén az újraértékelésre jogosultsággal rendelkező vizsgáztató bizottság tájékozódhasson, ezért a hangfelvételt megismerni kizárólag az eljáró, értékelést és újraértékelést végző bizottság jogosult. A hangfelvétel készítésének másodlagos célja, hogy a Vizsgaközpont vizsgáztatóinak szakmai tevékenységét felügyelő szakhatóság vizsgálati eljárása során abból tájékozódhasson a szakmai munkáról, ezért ennek során a hangfelvétel megismerésére a szakhatóság kirendelt ellenőre illetve a Vizsgaközpont illetékes vezetője jogosult. A hangfelvételt a Vizsgaközpont védett digitalis tárhelyen tárolja.
 • A Vizsgaközpont tájékoztatja a vizsgázót, hogy a hangfelvétel a vizsgán megszólaló valamennyi személy hanganyagát tartalmazza, ennek megfelelően a személyes adatok védelme érdekében nem kiadható. Ezt a tényt a vizsgázó a jelen tájékoztatás elfogadásával tudomásul veszi.
 • Az írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés vizsgarész keretében elkészített és beadott válaszlapok, amely dokumentumok kezelésének célja a vizsga eredményének megállapítása, valamint a Korm.rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga- anyakönyv kitöltése. Ezen dokumentumok a vizsga után a Vizsgaközpontba kerülnek vissza, ahol az értékelők kijavítják azokat.
 • A szóbeli vizsgára készült jegyzőkönyvekre kerülő szóbeli eredményadatok, amelyek kezelésének célja a vizsga eredményének megállapítása, valamint a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése. (d)
 • A vizsga értékelése, eredménye, a vizsgarészenként elért pontok és a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve, mely adatkezelés célja a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése. Ezen adatokat a vizsgázó saját vizsgázói kódjával tudja az internetes felületen megtekinteni.
 • A bizonyítvány száma, mely adat kezelésének célja a Korm. rend. 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéskor elfogadja a Vizsgaszabályzatban és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A Vizsgaszabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató a Vizsgaközpont honlapján érhető el, onnan pdf formátumban letölthető.  Az adatkezelés az érintett jelentkezéssel megadott egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán alapul (Infotv. 5. § (1) a); 8. § (1) a)). A nyelvvizsgáztatás-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban emellett több, egyrészt a Korm. rendeletben, másrészt az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § j) pont, 5. § és 20 § alapján fennálló – e tájékoztatóban részletezett – jogi kötelezettségnek is meg kell felelni, így az adatkezelésre az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján is sor kerül az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig illetve a jogi kötelezettségek teljesítéséig tart.

A szóbeli vizsgán készült hangfelvételek és az írásbeli dolgozatok megőrzési ideje – a Korm.rend. és az OH NYAK által közzétett AK alapján 3 év.

Az adatok megismerhetősége

A személyes adatok – jogi kötelezettség teljesítése érdekében – továbbíthatók a felügyeleti feladatokat ellátó Oktatási Hivatal számára. Az adatkezelő emellett kizárólag esetleges jogszabályi kötelezettség alapján továbbít személyes adatokat más szerv vagy személy részére.

Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett az Infotv. 14-15. §-ai alapján bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő adatkezelés körülményeiről. Ezt írásban kell kérvényezni a Vizsgaközpont vezetőjétől az eredményközléstől számított 10 napon belül.  Amennyiben a tájékoztatás személyes adatokat is érint, biztosítani kell, hogy ahhoz kizárólag az érintett férjen hozzá. Az érintett az Infotv. alapján kérheti a valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan vagy hiányos) személyes adatainak helyesbítését.  Az érintett hozzájárulásával kezelt adatok tekintetében az érintett kérheti a személyes adatainak törlését. A személyes adat nem törölhető, ha annak kezelésére az Infotv. 6. § (5) pontja alapján a Vizsgahelyre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor. Az érintettet e tényről tájékoztatni kell. Az érintett ez esetben élhet az Infotv. 21. §-ban foglalt tiltakozás jogával, melyet az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  A személyes adatokat emellett törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítés, törlés vagy tiltakozás iránti igény – az érintett egyértelmű személyazonosítása mellett – személyesen vagy írásban kezdeményezhető. A helyesbítést és az adatok törlését az adatkezelő 15 napon belül elvégzi. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. Az érintett a tájékoztatási, helyesbítési, törlési vagy tiltakozási jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Amennyiben a személyes adatok jogellenes kezelésével az adatkezelő az érintettnek kárt okoz vagy a személyiségi jogait megsérti, az érintett kártérítést illetve sérelemdíjat követelhet.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon történt vizsgaregisztráció esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Jelen dokumentum pdf formátumban itt tölthető le: Adatkezelési tájékoztató LCCI Magyarországi Nyelvvizsgaközpont

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információk...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezár